Shalana

PAMA Portfolio
Height: 5' 8"
Dress: 6
Shoe: 10.0
Hair: Black
Eyes: Brown
Photos by PAMA Studios (2017)
Shalana - Apr 17 (2) Shalana - Apr 17 (14) Shalana - Apr 17 (16) Shalana - Apr 17 (17) Shalana - Apr 17 (18) Shalana - Apr 17 (20)
Shalana - Apr 17 (25) Shalana - Apr 17 (26) Shalana - Apr 17 (31) Shalana - Apr 17 (38) Shalana - Apr 17 (39) Shalana - Apr 17 (46)
Shalana - Apr 17 (49) Shalana - Apr 17 (53) Shalana - Apr 17 (65) Shalana - Apr 17 (67) Shalana - Apr 17 (69) Shalana - Apr 17 (76)
Shalana - Apr 17 (78) Shalana - Apr 17 (74) Shalana - Apr 17 (80) Shalana - Apr 17 (93) Shalana - Apr 17 (98) Shalana - Apr 17 (100)
Shalana - Apr 17 (102) Shalana - Apr 17 (105) Shalana - Apr 17 (106) Shalana - Apr 17 (107) Shalana - Apr 17 (122) Shalana - Apr 17 (127)
Shalana - Apr 17 (129) Shalana - Apr 17 (140) Shalana - Apr 17 (143) Shalana - Apr 17 (146) Shalana - Apr 17 (148) Shalana - Apr 17 (149)
Shalana - Apr 17 (153) Shalana - Apr 17 (155) Shalana - Apr 17 (159) Shalana - Apr 17 (160) Shalana - Apr 17 (162) Shalana - Apr 17 (165)